Misyjny konkurs plastyczny

  1. „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie.”
  • Organizatorem Konkursu jest Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
  • Celem Konkursu jest rozwijanie w uczniach wrażliwości na potrzeby Kościoła misyjnego i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą w najuboższych krajach świata. Konkurs jest zorganizowany z okazji ogłoszenia przez Papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego – Październik 2019.
  • Konkurs obejmuje trzy grupy wiekowe:

grupa I: klasy 0 – III,

grupa II: klasy IV – VI,

grupa III: klasy VII – VIII.

  • Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3. Prace plastyczne mają być wykonane własnoręcznie.
  • Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy, imię i nazwisko opiekuna).
  • Termin: do 21.10. 2019r (do p. katechetki)
  • Regulamin konkursu na https://misje.diecezja.pl/konkurs-plastyczny/

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!!!          

Dorota Kabat