W ramach organizowanej Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2019 - 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce ogłasza konkurs plastyczno/fotograficzny :

”Mam prawo do  godności, szacunku, bezpieczeństwa, wolności, miłości...”
Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Wieliczka.

 

 

 • Regulamin konkursu:
 1. Organizatorem konkursu plastyczno/fotograficznrgo ”Mam prawo do godności, szacunku, bezpieczeństwa, wolności, miłości...” jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce zwany dalej Organizatorem
 2. Przedmiotem konkursu są prace:
  A) plastyczne płaskie wykonane na arkuszach papieru wyłącznie w formacie A4 w dowolnej technice.
  B) fotograficzne wykonane w formacie 20 cm x 30cm w dowolnej technice
 3. Uczestnik może dostarczyć Organizatorowi tylko jedną pracę.
 4. Kryteria oceny prac:
 • prezentacja tematu zgodna z konkursem
 • twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
 • sposób i technika wykonanej pracy
 • ogólna estetyka wykonania prac
 • stopień opanowania technik plastycznych lub fotograficznych
 • samodzielność wykonania pracy.

  5. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych znajdujący się w załączniku do Regulaminu zawierający:
  • imię, nazwisko uczestnika
  • wiek
  • dane teleadresowe przedszkola lub szkoły
  • imię i nazwisko opiekuna z przedszkola lub szkoły
  • e-mail opiekuna z przedszkola lub szkoły
  • dopisek  o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Metryczki należy umieścić na odwrocie pracy w sposób trwały.

  6. Prace oceniane będą przez powołaną do tych celów przez Organizatora komisję konkursową
 • laureaci zostaną wyłonieni w następujących kategoriach wiekowych:

- Przedszkola: w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki,

- Szkoły: w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I- IV oraz V-VIII

 • spośród zgłoszonych do konkursu prac ( plastycznych i fotograficznych) komisja wybierze trzy zwycięskie prace  w każdej grupie wiekowej oraz przyzna wyróżnienia
 • decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna
 • autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy
 • zwycięskie prace prezentowane będą na zorganizowanej w tym celu wystawie
 • wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy

  7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą zakwalifikowane do konkursu np. w innym formacie niż A4 (plastyczne) lub 20x30 (fotograficzne)

  8. Zabezpieczone prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2019 na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Pocztowa 1, pokój nr 8 . Decyduje data wpływu prac do MGOPS. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

  9. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

  10. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

  11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas spotkania laureatów i uczestników konkursu  w dniu 15 listopada 2019r. a następnie na stronie www oraz profilu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce na Facebooku.

  12. Złożenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora.

Zainteresowanych proszę o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego (pokój nr 5) w celu udzielenia szczegółowych informacji (wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie  danych osobowych).