Dyżury pedagogów i psychologa szkolnego:

 

PEDAGOG –
Joanna Pacyna

SALA 1

PSYCHOLOG –
Aneta Trusewicz-Mosiężny

 SALA 1

PONIEDZIAŁEK

8.15 - 12.45

10.00 - 13.15

WTOREK

8.15 - 12.35

7.30 - 13.00/13.45

ŚRODA

8.45 - 11.25

 

CZWARTEK

8.15 - 13.40

14.30 - 16.00 Konsultacje dla rodziców

7.30 - 12.45

13.30 - 16.00 Konsultacje dla rodziców

PIĄTEK

8.15 - 12.00

 

SALA 5 – Budynek główny

W ramach konsultacji psycholog i pedagog zapraszają na indywidualne spotkania dotycząc efektywnego uczenia się, mnemotechnik, pomocy w organizacji procesu swojej nauki zarówno dla chętnych uczniów, jak i rodziców, którzy chcieliby pomóc swoim dzieciom.

 

PEDAGOG SZKOLNY to (wg Encyklopedii pedagogicznej) osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno - wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną oraz pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.
Zadania pedagoga szkolnego określone są m.in. przez Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
ZADANIA PEDAGOGa
Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia;
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej;
Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich;
Komendą Powiatową Policji w Wieliczce.
ZASADY PEDAGOGICZNE
Realizując swoje statutowe zadania pedagog szkolny kieruje się następującymi zasadami:
zasadą dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszanie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić czy upokorzyć,
zasadą odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania,
zasadą ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania
w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli
w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie,
zasadą podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów,
zasadą bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.